Trvalé bydlisko

Vaše zamestnanie

Riadnym členom Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stanete zaplatením ročného členského príspevku vo výške minimálne 20 Eur na účet Alumni klubu: SK57 0200 0000 0040 0471 0657.

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „prevádzkovateľ“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rok ukončenia štúdia, fakulta, odbor, trvalé bydlisko (ulica, PSČ, mesto, krajina), zamestnanie (názov zamestnávateľa, ulica, PSČ, mesto, krajina), kontaktný e-mail, za účelom udržiavania vzťahov a väzieb Alma Mater s absolventami.

Som si vedomý/á toho, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom doručenia.