Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

 

IČO: 45767149

Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0040 0471 0657

 

+421 2 6729 5362

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „prevádzkovateľ“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktný e-mail, za účelom odpovede na otázky, nápady alebo pripomienky k Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Som si vedomý/á toho, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom doručenia.