Združenia absolventov univerzít vo forme Alumni klubov sú zvyčajne súčasťou činnosti vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. Znamenajú prínos tak pre príslušnú univerzitu, ako aj pre jej absolventov. Prostredníctvom Alumni klubu môže univerzita okrem iného účinne získavať spätnú väzbu o kvalite svojej činnosti a realizovať ďalšie aktivity, ktoré tvoria súčasť programu spolupráce s inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe (napr. obojstranná výmena poznatkov a skúseností, výskum zameraný na potreby praxe a pod.), resp. realizovať rozvojové aktivity univerzity.

Predkladaná charakteristika a návrhy vychádzajú z rámcovej koncepcie Alumni klubu (ďalej len „AK“) podľa stanov klubu a predstavujú rozpracovanie a konkretizáciu príslušných ustanovení.

 

Priorita 1: Formovanie komunity zamestnancov, absolventov a priateľov EU v Bratislave

Aktivity:

 • Pravidelné zasadnutia Valného zhromaždenia vrátane prípadného mimoriadneho zasadnutia,
 • Pravidelné zasadnutia jednotlivých výborov a orgánov AK,
 • Odborné stretnutia v rámci AK (odborné prednášky, workshopy a pod.),
 • Spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach (výročia založenia univerzity resp. fakúlt a katedier a pod.),
 • Neformálne stretnutia členov AK (napr. pri životných jubileách, rekreačné a športové aktivity a pod.),
 • Alumni publikácia (napr. Alumni štvrťročník).

 

Priorita 2: Získavanie finančných zdrojov pre ďalší rozvoj univerzity

Zdroje financií:

 • Členské príspevky,
 • Vytváranie priestoru a realizovanie finančnej podpory vo forme sponzoringu a finančných darov pre univerzitu.

 

Priorita 3: Podpora realizácie stratégie rozvoja EU v Bratislave

 • Výmena poznatkov z oblasti zvyšovania kvality vzdelávania (nové požiadavky trhu práce, skúsenosti zo zavádzania nových metód výučby atď.),
 • Pravidelné hodnotenie dosahovaných výsledkov v oblasti zvyšovania kvality jednotlivých činností EU v Bratislave,
 • Prezentovanie dosahovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov v činnosti EU v Bratislave,
 • Anketový prieskum názorov členov AK na prebiehajúce procesy na univerzite podľa jednotlivých činností EU v Bratislave.

 

Podpora internacionalizácie:

 • Príprava a realizácia aktivít s Alumni klubmi partnerských univerzít v zahraničí (návštevy, spoločné projekty a pod.),
 • Rozširovanie vzťahov so zastupiteľskými úradmi vybraných štátov v SR (napr. ponuka čestného členstva niektorým veľvyslancom, prednášky a diskusie s veľvyslancami a pod.),
 • Reprezentovanie AK univerzity na medzinárodných akciách v zahraničí.

 

Podpora spolupráce univerzity s praxou:

 • Rozširovanie vzťahov s podnikateľskou sférou a s verejnou správou (ponuka čestného členstva významným osobnostiam a partnerom univerzity, rozširovanie zmluvnej spolupráce a pod.),
 • Organizácia prednášok a diskusií na významné témy ekonomickej teórie a praxe,
 • Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností z hľadiska prepojenia aktivít univerzity s inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe.