Riadne členstvo

Riadnym členom Alumni klubu EU v Bratislave môže byť každý kto má záujem o podporu a rozvoj EU v Bratislave. Vzniká prijatím členskej prihlášky podloženej príslušným dokladom o zaplatení členského príspevku za príslušné obdobie. O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor Alumni klubu EU v Bratislave.

 

Čestné členstvo Alumni klubu EU v Bratislave

Udeľuje sa osobám, ktoré majú mimoriadne zásluhy na rozvoji spoločnosti, vzdelávania, vedeckej činnosti ako i na rozvoji činnosti klubu. O priznaní čestného členstva rozhoduje Predstavenstvo Alumni klubu EU v Bratislave.