Ekonomická univerzita v Bratislave začala písať svoju históriu v októbri 1940, keď obchodné a priemyselné komory bratislavská, banskobystrická a prešovská zriadili súkromnú Vysokú školu v Bratislave, ktorej vláda udelila právo verejnosti.

Pomenovanie univerzity sa počas jej histórie menilo viackrát, od Súkromnej vysokej školy obchodnej (1940 – 1945) cez Slovenskú vysokú školu obchodnú (1945 – 1949), Vysokú školu hospodárskych vied (1949 – 1952) a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1952 – 1992) až po Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1992 – súčasnosť).

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Jur Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc. prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve zásluhou týchto nadšencov sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

Vysoká obchodná škola začala svoju činnosť bez vlastných priestorov. Pedagogický proces sa realizoval v prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy. Za pomoci Bratislavskej obchodnej a priemyselnej komory sa v pomerne krátkom čase podarilo zakúpiť pre Vysokú obchodnú školu dve budovy na Palisádach.

Podstatné zlepšenie v priestorovom zabezpečení nastalo v roku 1960, keď sa Vysoká škola ekonomická nasťahovala do novostavby budovy Univerzity Komenského v Bratislave na ul. Odbojárov. Niektoré pracoviská však zostali aj naďalej v pôvodných priestoroch školy na Palisádach a na Konventnej ulici. Priestorová situácia školy aj naďalej zostávala problémom číslo jeden, preto škola bola nútená urobiť viaceré zmeny v dislokácii svojich pracovísk, resp. vybudovať nové objekty v areáli školy na ul. Odbojárov. Túto nevyhovujúcu situáciu mala vyriešiť výstavba nového areálu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave – Petržalke na Dolnozemskej ceste, ktorý by v jednom komplexe naplnil všetky požiadavky kladené na výučbu, vedu a výskum, na ubytovanie a stravovanie. Výstavba komplexu sa začala v roku 1983. Do uží- vania bol daný prvý objekt Výučba 1, do ktorého sa presťahovali Národohospodárska fakulta a Obchodná fakulta, v roku 1991, druhý objekt Výučba 2, do ktorého sa presťahovali Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu a ostatné pracoviská školy, v roku 1996. Výstavbou areálu v Petržalke dostala Ekonomická univerzita v Bratislave dôstojný stánok, aký jej ako ustanovizni celosloven- ského významu právom patrí.

EU v Bratislave v súčasnosti

Univerzita má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Výnimočnosť je v súčasnosti aj v tom, že ako jediná univerzita na Slovensku poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia.

EU v Bratislave má viac ako 8 000 študentov, ktorí navštevujú 7 fakúlt:

  • Národohospodárska fakulta,
  • Obchodná fakulta,
  • Fakulta hospodárskej informatiky,
  • Fakulta podnikového manažmentu,
  • Fakulta medzinárodných vzťahov,
  • Fakulta aplikovaných jazykov,
  • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Ponúka štúdium 61 akreditovaných študijných programov a patrí do TOP 500 v programe Erasmus+.

 

MISIA

Poslaním EU v Bratislave je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania a prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

 

VÍZIA

Víziou EU v Bratislave je úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce, byť modernou a dynamickou univerzitou porovnateľnou s významnými vysokoškolskými inštitúciami a reflektovať spoločenskú zodpovednosť a zapojenie do spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí.