Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V prípade, že využijete uvedenú zákonnú možnosť aj v roku 2024, poteší nás, ak to bude práve občianske združenie Alumni klub EU v Bratislave. Na podporu Vášho rozhodnutia uvádzame  niekoľko skutočností:

 • svojou voľbou poukázať 2% Vašich zaplatených daní v prospech občianskeho združenia Alumni klub EU v Bratislave prispejete k tomu, aby mal klub absolventov univerzity v budúcom roku zdroje na financovanie aktivít, ktoré sú cielené najmä na rozvoj vzdelávania v prospech študentov a zamestnancov EU v Bratislave,
 • aj s Vašou pomocou budeme môcť poskytnúť vynikajúcim študentom a interným doktorandom viac štipendií, podporiť študentov univerzity pri ich štúdiách v zahraničí, resp. výraznejšie podporovať študentov zo sociálne slabších rodín,
 • svojim príspevkom pomôžete obnoviť a rozšíriť informačné technológie používané v pedagogickom procese univerzity, ako aj kultúru a šport na univerzite.

 

Základné informácie o Alumni klube:

 1. Obchodné meno alebo názov prijímateľa: Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave
 2. Sídlo: Dolnozemská cesta 2410/1, 852 35 Bratislava 5
 3. Identifikačné číslo (IČO): 45767149
 4. Právna forma: občianske združenie

 

Postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade Vášho rozhodnutia poukázať 2% Vami zaplatenej dane občianskemu združeniu Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave:

 1. Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2023 Váš zamestnávateľ (teda ak si nebudete podávať daňové priznanie sami), stačí vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu...“. Tlačivo tvorí prílohu tohto listu, resp. bude k dispozícii na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne EU v Bratislave alebo tiež na stránke euba.sk.

  K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová učtáreň, ak si o to požiadate na žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII.) a zaslať obidva doklady na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) v termíne do 30. apríla 2024.

  V prípade zamestnancov EU v Bratislave stačí podpísať „Vyhlásenie...“, odovzdať ho na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne a všetky ostatné formality vybavíme za Vás.
 1. Ak si budete sami podávať daňové priznanie za rok 2023 typu A – výlučne z príjmov zo závislej činnosti je „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v VIII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.

  Ak si budete podávať daňové priznanie typu B – aj z iných príjmov je „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v XII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.
 1. V prípade právnickej osoby je taktiež „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby“ v časti VI.

Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme     


prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
predseda predstavenstva OZ Alumni EU v Bratislave
a rektor EU v Bratislave

 

Tlačivo na stiahnutie - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Poučenie na vyplnenie vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby